ГеоРоуд

Уеб сайт: https://www.georoud.com/
геодезически услуги,трасиране на поземлени имоти,кадастър,проект за делба на поземлен имот,изменение на кадастрални карти,проектиране,вертикално планиране,изготвяне на подробно устройствени планове,геодезически измервания,търпимост,нивелация