Полискан самостоятелна медико диагностична лаборатория

Уеб сайт: https://www.polyscan.bg
СМДЛ Полискан извършва ПЕТ/КТ или PET/CT (позитронна-емисионна томография с компютърна томография) - най-модерният диагностичен хибриден метод за поставяне на диагноза, предимно при туморни заболявания.