Адвокат Петя Стоевска

Уеб сайт: https://www.pravni-uslugi.eu/index.html
o Устни и писмени консултации във всички сфери на дейност на кантората; o Процесуално представителство на всички съдебни инстанции; o Правен анализ и правни становища по казуси, свързани с дейността на кантората; o Посредничество при преговори, сделки, спорове; o Изготвяне на документи за съдилища, адвокатски и нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции; o Снабдяване с документи от съдилища, нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции; o Подготовка на документацията, свързана с участие на фирми в тръжни процедури по обществени поръчки; o Съдействие по имотни казуси, наемни отношения, проблеми, касаещи етажната собственост; o Събиране на просрочени вземания; o Съдействие за придобиване на българско гражданство от чужденци; o GDPR - съгласно Регламент на EС 2016/ 679 за защита на личните данни; o Verbal and written advice in all areas of activity of the legal office; o Litigation at all instances; o Legal analysis and legal opinions on cases related to the activities of the office; o Mediation in negotiations, transactions, litigation; o Preparation of documents to courts, lawyers and notary offices, PEA, NSSI, NRA, Commercial Register, Property Register, the Registry Agency and other administrative institutions; o Procurement of documents by courts, notary offices, private enforcement, NRA, NSI, Commercial Register, Property Register, the Registry Agency and other administrative institutions; o Preparation of documentation related to the participation of companies in tenders for public procurement; o Assistance in property cases, tenant relations, problems of condominiums; o Debt collection; o GDPR - according to EU Data Protection Regulation 2016/679